strona wrocławskiego osiedla HUBY

Forum | Zdjęcia | Galeria handlowa
WODAsmall logo

WODOMIERZ JAKO PRZYRZĄD POMIAROWY

Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość przepływającej przez nie wody. Stosowane są w obrocie w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń oraz podlegają prawnej kontroli metrologicznej w formie zatwierdzenia typu, legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach  i Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli. Zgodnie z powyższym, jeżeli wskazanie wodomierza jest podstawą do rozliczeń, wodomierz powinien mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach - tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 243, poz. 2441
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli - Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 653.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych - Nr 2004/22/WE.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych - Dz. U. Nr 77, poz. 730.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2005 r. - Dz. U. Nr 182, poz. 1530, zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy - Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2309.

Wg wyliczeń teoretycznych, nie uwzględniających wpływu warunków instalacyjnych, różnica między wskazaniem wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy indywidualnych może sięgać 10 %. Wpływ warunków instalacyjnych może zwiększyć tę różnicę.

LEGALIZACJA WODOMIERZY

OKRES WAŻNOSCI CECH LEGALIZACJI

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych okres ważności cech legalizacji wodomierzy do wody zimnej, ciepłej i gorącej o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h wynosi 5 lat. Okres ważności dowódu legalizacji wtórnej również obowiązuje 5 lat (załącznik nr 35 do rozporządzenia). W poprzednim stanie prawnym terminy te były zróżnicowane dla liczników wody zimnej i ciepłej i wynosiły odpowiednio 5 i 4 lata.

KTO DOKONUJE LEGALIZACJI?

We Wrocławiu tylko Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest uprawnione do legalizowania wodomierzy. Punkty legalizacji MPWiK: ul. Na Grobli 14/16; Trzebnicka 31/33.

KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO LEGALIZACJI?

Zgodnie z § 30 ust. 1 i § 33 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, w przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej i instalacja wodociągowa zostały wyposażone w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewnić okresową ich legalizację osobiście lub zlecając rzecz wykonawcy naprawy lub instalacji licznika.

Pojęcie „właściciel wodomierza” nie jest tożsame z pojęciem „użytkownik wodomierza”. Właścicielem wodomierza jest osoba fizyczna lub prawna, która zakupiła wodomierz za własne pieniądze. Użytkownikiem wodomierza może być osoba fizyczna lub prawna biorąca w użytkowanie wodomierz na podstawie umowy lub aktu administracyjnego. Użytkownik wodomierza jest stroną biorącą udział w transakcji rozliczeniowej, która otrzymuje rachunek za ilość zużytej wody określoną na podstawie wskazań wodomierza.

W przypadku mieszkań własnościowych i komunalnych legalizacją wodomierzy zajmują się zazwyczaj spółdzielnie mieszkaniowe lub zarządcy. Często jednak sami mieszkańcy muszą załatwić wszelkie związane z tym formalności.

Uwaga: w marcu 2005 r. Sejm uchwalił, że właściciele oraz zarządcy budynków muszą założyć wodomierze na wszystkich punktach poboru wody w budynku. Właściciele (lub zarządcy) mają określać - według nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - także warunki pobierania wody z tych punktów oraz zasady odpłatności. Jednocześnie mają obowiązek informować o tych zasadach mieszkańców budynku. W nowelizacji rezygnuje się z obowiązku uzgadniania z przedsiębiorstwami wodociągowymi sposobu instalowania wodomierzy w lokalach. Zdarzało się bowiem, że przedsiębiorstwa wodociągowe uzależniały zawarcie umowy na dostawę wodę od wyprowadzenia pionów instalacji wodociągowej poza mieszkanie. Tymczasem spełnienie tego żądania jest bardzo trudne i kosztowne.

ILE KOSZTUJE LEGALIZACJA?

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach opłaty za wydanie dowodu legalizacji albo za wykonane czynności sprawdzenia w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy nie spełnia wymagań i nie może być zalegalizowany uiszcza wnioskodawca.
Opłata pobierana przez urzędy miar za legalizację wodomierza o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h wynosi od 1 stycznia 2006 r.: 2,5 zł (za legalizację pierwotną) i 3 zł za (legalizację ponowną) podczas wykonywania czynności w punkcie legalizacyjnym (wyłącznie). Dodatkowe należności za czynności takie, jak: wymontowanie, regulacja i ewentualna naprawa wodomierza, nie są pobierane przez urząd miar, lecz przez firmy naprawcze i tworzą dodatkowe koszty. W MPWiK sprawdzenie licznika kosztowało w 2005 r. ok. 26 złotych (przy wyższych oficjalnych kosztach legalizacji: poprzednio 7 zł w punkcie legalizacji i 10 zł w urzędzie miar).

Wysokość opłat za legalizację wodomierza określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2005 r. - Dz. U. Nr 182, poz. 1530, zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy - Dz.U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2309.

ILE MOŻE KOSZTOWAĆ BRAK LEGALIZACJI?

Za brak legalizacji wodomierza można zapłacić mandat rzędu 100-200 zł a nawet grzywnę w wysokości 5 tys zł. Zgodność z prawem egzekwuje okręgowy urząd miar. Kary nakładane są na właścicieli wodomierzy, czyli spółdzielnie i firmy zarządzające mieszkaniami, ponieważ zgodnie z prawem to na nich spoczywa obowiązek legalizacji liczników a nie na lokatorach. Jeśli kolejne kontrole pokazują, że dana spółdzielnia notorycznie łamie prawo w tej kwestii, sprawę może być skierowana do sądu grodzkiego z wnioskiem o ukaranie.

NOWY CZY STARY WODOMIERZ?

W wielu przypadkach sens dokonywania legalizacji starego wodomierza mija się z celem: wodomierz trzeba zdemontować, zawieźć do legalizacji, poczekać czasem nawet kilka dni, przyjechać ponownie, zamontować, rozliczyć się za czas, gdy nie było wodomierza u nas w mieszkaniu, zaplombować wodomierz. Do tego dochodzą zwiększone błędy pomiaru legalizowanego ponownie wodomierza. Najprostrzy wodomierz polski kosztuje ok. 45 zł brutto, jeszcze tańsze są wodomierze sprowadzane z Chin (chwilowo nie polecamy, ale o tym dalej na stronie).

Uwaga! Podczas zakupu nowego wodomierza należy zwrócić uwagę na datę legalizacji - możemy bowiem kupić wodomierz, który będzie posiadał w dniu zakupu cechę legalizacji ważną jeszcze np. przez 4 a nie 5 lat.

WODOMIERZ CZY RYCZAŁT?

Odpowiedzi na to pytanie udziela samo życie, gdy z końcem roku otrzymujemy rozliczenie za media. Może się wówczas okazać, że przyjdzie nam zapłacić za dzienny pobór wody idący w setki litrów. Niemożliwe?

Na własnej skórze przekonało się już o tym że jest to jednak możliwe wielu mieszkańców miasta, m.in. mieszkanka wieżowca przy ul. Powstańców Śląskich zarządzanego przez spółkę HJW.
Z rozliczenia za 2003 r. wynikało, że miesięcznie dwuosobowa rodzina zużywa ponad 22 metry sześcienne - wobec miesięcznego ryczałtu na jedną osobę w wysokości siedmiu metrów sześciennych wody - i w związku z tym musi dopłacić 444 złote. Spółka HJW do wartości ryczałtowej doliczyła faktyczne zużycie w bloku, które jest sczytywane z licznika i proporcjonalnie dzielone na lokatorów całego budynku.

Liczniki nie rozwiązują jednak sprawy poprawnego, tj zgodnego ze stanem rzeczywistym, naliczenia zużycia wody. Bardzo ważny jest sam dobór liczników, procedury ich wymiany i odczytu a także kontroli legalności poboru wody.  Dodajmy od siebie, że w tej materii wiele spółdzielni i wspólnot dopiero raczkuje.

Jedna osoba przeciętnie zużywa 160 litrów wody dziennie (wg MPWiK - ok. 120 l/os., a w blokach nawet 90 l/os.). Pięcioosobowa rodzina potrzebuje około 800 litrów wody każdego dnia.

MAGNESY NEODYMOWE

Problem z bezśladową kradzieżą wody, którą ułatwia magnes neodymowy pojawił się już w połowie 2004 r. a od początku roku 2005 r. w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz telewizji  ukazały się informacje na ten temat. Pomijając w tym miejscu kwestię, czy był to instruktaż dla złodziei czy też nie, wiele osób skusiło się reklamą obniżania opłat za wodę. Zjawisko stało się masowe, co w znacznej mierze wynika z łatwości dokonania zafałszowania wskazań wodomierza i praktycznego braku możliwości stwierdzenia tego faktu.

Kradzieże wody odbywają się jednak nie kosztem wodociągów, co samo w sobie jest już naganne, lecz pozostałych mieszkańców, którzy rozliczani są ze zużycia wody na głównym liczniku. Gdy odczyt z licznika głównego odbiega od tego, który wskazują wodomierze w mieszkaniach, woda rozliczana jest z tzw. ryczałtu. Wtedy uczciwi płacą za złodzei niepomnych na stare porzekadło które mówi, co by nie kraść na własnym podwórku.

SM Metalowiec pozwała do sądu jednego z mieszkańców, którego rachunki drastycznie zmalały.  W sądzie jednak przegrali sprawę, bo SM nie potrafiła udowodnić jego winy.

Na jednym z portali branżowych natrafiliśmy na znamienny wpis: "Czy jest możliwe, że przy pomocy Waszych wodomierzy lokatorzy w 100 rodzinnym budynku ukradli w ciągu roku 2000m3 wody - wyliczenie mojej spółdzielni? Jest to różnica między wodomierzem głównym a wodomiarami w naszych mieszkaniach. Uprzejmie proszę o szybką odpowiedź.

Nie tylko wspólnoty i spółdzielnie mają problemy ze złodziejami wody. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "problem zna", ale póki co nie potrafi sobie z nim poradzić (w lipcu 2005 r. sygnalizowano zamiar wymiany 500 liczników za 70 tys. zł). MPWiK planuje zakup urządzenia, dzięki któremu będzie można wskazać oszustów: w razie podejrzenia oszustwa montowane będzie urządzenie, które co do mililitra odczyta zużycie wody. Poprzez porównanie pomiaru z odczytem licznika u lokatora oszustwo zostanie ujawnione.

Nowymi urządzeniami z plagą kradzieży próbują walczyć niektóre spółdzielnie mieszkaniowe. Kilka z nich przygotowuje się do zamontowania na wodomierzach specjalnych układów elektronicznych. SM Piast rozgląda się za producentem, który oferuje wodomierze odporne na działanie magnesów. SM Wrocław-Południe próbuje oszustów przestraszyć wysokimi karami. Na przełomie 2005/2006 r. szereg producentów zaoferowało inne rozwiązanie - plomby lub wskaźniki użycia mognesu w cenie zaledwie kilku złotych (bez montażu!). Większość spółdzielni  i zarządców dużych wspólnot przyjmuje jednak najprostrze rozwiązanie: różnica między licznikiem ogólnym a licznikami indywidualnymi jest rozkładana na wszystkich mieszkańców w danym budynku, a bywa, że różnica między tymi wskazaniami przekracza 20 proc.

Z punktu widzenia mieszkańców i naszym skromnym zdaniem, takie podejście jest niedopuszczalne (staramy się unikać w tym miejscu bardziej dosadnego sformułowania). Wobec setek tysięcy wodomierzy w mieście szybka wymiana jest możliwa tylko i wyłącznie z zaangażowaniem środków samych mieszkańców i powinna być wykonana w sposób zorganizowany w oparciu o uchwały odpowiednich organów spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych. Zalecanym przez nas rozwiązaniem jest przyjęcie przez zarządców obowiązków w zakresie legalizacji lub wymiany wodomierzy. Rozwiązanie to ma również swoje zalety ekonomiczne np. znaczne upusty przy zakupie wielu sztuk liczników (zakładamy, że odpornych na działanie magnesów lub umożliwiających stwierdzenie użycia magnesu), możliwość negocjowania dodatkowych koszów legalizacji itd itp. Takie rozwiązania niestety w wielu wypadkach trzeba wymusić na zarządach spółdzielni i wspólnot, których nie obchodzi to, że jeden sąsiad okrada drugiego sąsiada.


W przypadku stwierdzenia przestępstwa kradzieży wody istotne jest stwierdzenie jaką ilość wody ukradł złodziej. Jeśli jej wartość przekracza 250 złotych, to kara za kradzież wody wynosić może od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności. Jeśli nie przekracza tej kwoty - mówimy  wówczas o wykroczeniu.

Art. 28. z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. nr 72, poz. 747 stanowi, że: "Kto uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, podlega karze grzywny do 5000 zł." Sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych. Orzekanie w sprawach następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

WODOMIERZE I ICH PRODUCENCI

W tym miejscu nie pojawi się lista producentów wodomierzy ani ich ranking wg np. liczy sprzedanych sztuk. Pragniemy bardziej zwrócić uwagę na pewne aspekty cech technicznych, którymi liczniki zużycia wody powinny się charakteryzować.

Najczęściej stosowane i najtańsze obecnie wodomierze JS składają się z dwóch modułów: mokrego i suchego (liczydło). W zespole wodnym jedynym ruchomym elementem jest bardziej lub mniej starannie ułożyskowany wirnik. Zespół liczydła nie ma kontaktu z wodą, a  napędzany jest przez bezstykowe sprzęgło magnetyczne, które eliminuje konieczność uszczelniania części wirujących. Użycie sprzęgła magnetycznego i osadzanie się zanieczyszczeń zawierających żelazo na wirniku jest przyczyną problemów z magnesami neodymowymi.

PILNA SPRAWA - ANTIMAGNETIC

Problem z oddziaływaniem magnesem na metrologię wodomierza jest znany od wielu lat. Stąd też każdy wodomierz jest "zabezpieczony" fabrycznie przed oddziaływaniem magnesami o parametrach pola magnetycznego do 100 kA/m mierzonego 1 mm od urządzenia (najczęściej jest to ekran wokół sprzęgła magnetycznego lub magnes czteropolowy). Wraz z pojawieniem się znacznie silniejszych magnesów proszkowych, neodymowych sprawa przybrała nieoczekiwany obrót i zrodziła pilną potrzebę opracowania konstrukcji, która ograniczy nielegalne działania. Same koncepcje urządzeń podążały w dwóch kierunkach:

 1. wodomierza ze wskaźnikiem ingerencji polem magnetycznym,
 2. wodomierza, który poważnie ograniczy ingerencję użytkownika w pracę wodomierza silnym polem magnetycznym bądź to poprzez dodatkowe ekranowanie, bądź poprzez zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych dla których stosowanie pól magnetycznych jest obojętne.

ad 1. Wodomierze ze wskaźnikiem ingerencji polem magnetycznym oferuje m.in. fabryka FILA ze Sztumu. W jej ofercie jest cała gama urządzeń jednostrumieniowych  oznaczonych JS-M. Są to urządzenia klasy metrologicznej B w cenie 46-51 zł brutto i klasy C za 73-78 zł brutto (wszystkie ceny z 2006 r.), a zatem praktycznie w cenie zwykłego wodomierza jednostrumieniowego.

ad 2.a. Inny kierunek poszukiwań inżynierów to "opancerzenie" wodomierza dodatkowymi ekranami. Rozwiązanie takie stosuje m. in. Metron z Torunia. W wodomierzach serii JS 41, 46, G1 obok sprzęgła czteropolowego, ograniczającego wpływ zewnętrznego pola magnetycznego zastosowano większy ekran zabezpieczający, tak aby jego działanie rozciągnęło się na całe sprzęgło (czyli część wirnikową i liczydła). Dodatkowo montowana jest osłona zewnętrzna. W efekcie, jak twierdzi producent, pozwala to na uniknięcie wpływu magnesów neodymowych na wskazania wodomierzy do wielkości <70 x 20 mm. Ceny urządzeń to ok. 82-92 zł brutto.

Identyczne rozwiązania zastosowała Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA w Poznaniu (sprzęgło magnetyczne czteropolowe, pierścień dociskowy z dodatkowym pierścieniem ekranującym) w dodomierzach typu JS-01, JS-02 i JS-04.

ad 2.b. Można również skonstruować wodomierz, którego problem oddziaływania pól magnetycznych nie dotyczy. Takie rozwiązanie to tzw. wodomierz mokrobieżny bez kłopotliwego i wrażliwego na magnesy sprzęgła magnetycznego. W wersji z suchą komorą bębenkową i mokrą przekładnią zębatą jest on produkowany m.in. przez wspominaną już fabrykę FILA ze Sztumu. Takie rozwiązanie skupia w sobie najlepsze cechy dwóch typów wodomierza – mokrego i suchego. Cena wodomierza klasy B: ok. 58-62 zł brutto, cena wodomierza klasy C: 73-77 zł brutto.

KLASA "B" CZY "C" ? - MAGNESY TO NIE KONIEC KŁOPOTÓW

Magnesy to tyko część problemu kradzierzy wody. Są jeszcze inne tzw. patenty bezinwazyjne. Problem dotyczy tzw. progu rozruchu wodomierza, a generalnie także jego błędów pomiaru. Każdy wodomierz zarówno ten domowy jak i zbiorczy ma swój próg rozruchu poniżej którego albo wcale nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%. Zacytujmy jednego z odkrywców:

"Testowałem dzisiaj wodomierz firmy "Metron" o przepływie 1,0 m3/h i ustawiając wyciek wody z kranu na poziomie 0,75 l/min. licznik nie wykazywał zużycia!"

Dla lepszego zobrazowania problemu - dla licznika o przepływie 1,5 m3/h można ustawiać wyciek z kranu tak, że przepełnimy szklankę w 30 sekund (w godzinę wyleje się w ten sposób ok. 40 litrów wody). Dla licznika o przepływie 1 m3/h zajmie to 90 sekund. Odkręcamy kran i czekamy godzinę, dwie, trzy... czasem nawet nie czekamy i idziemy do pracy a woda z przepełnionej wanny cieknie wprost do kanalizacji.

Ponieważ sposoby te są powszechne, postanowiliśmy o nich napisać i uzmysłowić, że czasem za naiwność i łatwowierność płaci się bardzo konkretną cenę - nie pozwólmy się okradać.

Przepisy dotyczące legalizacji wodomierzy dopuszczają błędy wskazań wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości 1,5 m3/h, dla klasy metrologicznej B, pomiar objętości wody dostarczonej strumieniem zawartym w zakresie:

 • od 0,03 m3/h do 0,12 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w zakresie od + 5 % do – 5 % w przypadku pomiaru wody zimnej, ciepłej i gorącej,
 • od 0,12 m3/h do 3,0 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w zakresie od +2 % do –2 %, w przypadku pomiaru wody zimnej, oraz
 • od 0,12 m3/h do 3,0 m3/h – obarczony jest błędem mieszczącym się w zakresie od +3 % do –3 %, w przypadku pomiaru wody ciepłej i gorącej.

Problem błędu pomiaru i progu rozruchu można wyjaśnić na przykładzie dużego wodomierza zamontowanego w budynku wielorodzinnym o 20 mieszkaniach, opomiarowanym zgodnie z normą PN – 92/B – 01706 /Piotr Tuz, Jacek Dawidowicz/. Testowano urządzenia klasy metrologicznej B i C (przykład zaczerpnięto ze strony Fabryki FILA).

Różnica we wskazaniach wodomierzy klasy C i B zależy od natężenia przepływów chwilowych i wynosi od kilku do kilkunastu procent (ok. 10%).

 • Przepływ do 33 l/h nie jest rejestrowany przez  żaden wodomierz.
 • Przepływ pomiędzy 33 l/h a 100 l/h zliczany jest przez wodomierz klasy C, wprawdzie z nieznanym błędem ale mieszczącym się pomiędzy -5% a -100 %. Wodomierz klasy B w zakresie przepływów 33-66 l/h nie wykazuje żadnych poborów.
 • W zakresie 100-150 l/h wodomierz klasy C mierzy z dokładnością  ± 5%, zaś wodomierz klasy B mierzy z nieznanym błędem pomiędzy -5% a -100%.
 • Powyżej 150 l/h wodomierz klasy C mierzy z dokładnością ± 2%, lecz wodomierz klasy B w zakresie 150-200 l/h dalej mierzy z nieznaną dokładnością.
 • W zakresie 200-800 l/h wodomierz klasy B mierzy z dokładnością ± 5 %.
 • Dokładność ± 2% wodomierz klasy B osiąga powyżej 800 l/h, podczas gdy wodomierz klasy C osiągnął ją już powyżej 150 l/h.

W przypadku dużych wodomierzy przepływ minimalny na jeszcze niższym poziomie można uzyskać z zastosowaniem wodomierza sprzężonego (wodomierz główny i tzw. boczny). Najlepsze dostępne w kraju rozwiązania charakteryzuje przepływ minimalny na poziomie 15 l/h (średnia w klasie WS wodomierzy wynosi ok. 50 l/h) i próg rozruchu 4-5 l/h.

Dodajmy, że  dokładność pomiaru ± 2% wodomierz taki osiąga przy przepływie pośrednim 22,5 l/h, gdy wodomierz klasy C osiąga tę dokładność przy przepływie 10-krotnie większym a wodomierz klasy B osiąga tę dokładność dopiero przy przepływie 133-krotnie większym! Wodomierz zachował metrologię w granicach dopuszczalnych dla wodomierzy nowych w badaniach trwałościowych stanowiących odpowiednik 10 lat eksploatacji.

Warto pamiętać, że:

 • przy małych przepływach wodomierz o mniejszym q rozr. zawsze będzie lepiej rejestrował przepływ niż wodomierz o wyższym q rozr. Stąd też błędem jest opomiarowanie domów jednorodzinnych (czasem mieszkań) wodomierzami o nominale 2,5 m3/h. Wystarczającym jest wodomierz 1,5 m3/h.

Problem wyboru wodomierza klasy B i C to także problem ekonomiczny na skalę o jakiej trudno spokojnie dyskutować. W opinii wielu osób firmy wodociągowe nie są zainteresowane w montażu precyzyjnych urządzeń pomiarowych o niższym progu rozruchu wodomierza bo - paradoksalnie - może to zwiększyć znacząco wykazany poziom spożycia wody. Obniżające się spożycie wody stanowi bowiem znakomite uzasadnienie do zwiększenia ceny za wodę. W przypadku wodomierzy o klasie metrologicznej B i C różnica we wskazaniach zależy od natężenia przepływów chwilowych i wynosi od kilku do kilkunastu procent. Do obliczeń uzasadniających celowość stosowania wodomierzy klasy C bezpiecznie jest przyjąć różnicę wielkości wskazań w wysokości 10 %.

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | E-mail | ©2002-2011 Maciej Borowski